12 Aralık 2016 Pazartesi

Николас Витсеннинъ 1692 сенеси нешир этильген къырымтатарджа - голландджа лугъаты

Исмаил Асаноглу Керим
XV – XVIII асырлары арасында къырымтатарджанынъ гъает кениш яйрагъаны ве дюньяда буюк роль ойнагъаны да беллидир. Бу ал эсасен Алтын Орду империясы дагъылгъаны ве Къырым ханлыгъы онынъ вариси сыфатыны алгъаны иле багълыдыр.
Къырымтатар тилининъ кучю ве яйгъынлыгъы бойле бир мисальде де ачыкъ корюнмекте. Къырым ханлыгъы ве Русие арасындаки дипломатик язышмалар атта 1700 сенесинеджек эсасен къырымтатар тилинде эдилер. Къырым укюмдарларынынъ бинълердже ярлыкълары,  мухаббетнамелери ве булардан гъайры, мешхур 122 томлукъ «Къадыаскер дефтерлери», дигер эльязылы менбалар бу куньгеджек дюнья архивлери ве музейлеринде сакъланып кельмектелер. Эм буларнынъ тили огренильдиги вакъыт, лексик ве ифаде зенгинлиги ачыкъ корюнмекте.
О вакъытта къырымтатарджанынъ кенишлемеси, яйгъын ве популяр олмасы акъкъында чокъ меракълы даа бир  малюмат булунмакъта. Шойле ки, 1795 сенеси Парижде Шаркъ тиллерининъ махсус окъулы ачылыркен, Франция Джумхуриетининъ миллий конвенти (парламенти) тарафындан тасдыкълангъан биринджи сырада огрениледжек 5 тиль ичинде, яни тюркче, фарсидже, арабча тиллер арасында, къырымтатарджа тиль де айры ер алмакъта эди [1].
 XVII асырда къырымтатар тилининъ сёзлюги оларакъ нешир этильген эсерлерден даа бириси голландиялы Николас Витсеннинъ (1641 – 1717) «Шималий ве Шаркъий Тартария» китабындаки «Къырымтатарджа – Голландджа лугъат»ыдыр.  Ишбу лугъатта сыкъча къулланылгъан 530 сёз къавранып алынмакъта. Къырымтатарджа сёзлер биринджи сютунда (колонкада) латин харфлеринен берилип къаршысындаки экинджи сютунда голландджа терджимелери берильмекте. Китап биринджи дефа 1692 сенеси нешир этильди. Кенишлетильген эки томлукъ экинджи нешри исе, 1705 сенеси матбаа юзюни корьди. А.Н. Кононовнынъ хаберине коре, ишбу китапнынъ учюнджи нешри 1785 сенеси япылгъандыр [2]. Русча оларакъ бутюн китапнынъ сонъки терджимеси 2010 сенеси учь том шеклинде Амстердамда матбаа юзюни корьди [3]. Лугъатнынъ оригиналы бойле серлева иле кечмектедир: “Noord en Oost Tartarye, Ofte Bondigh Ontwerp Van Eeinige dier landen, en volken, zo als vormaels bekent zyn geweest...”
Николас Витсеннинъ кендиси джогърафия, математика мутехассысы ве рессам олып 1664 –1667 сс. Москвада Голландиянынъ эльчиси гурухы ичинде уйкен субай сыфатында булунгъандыр. Голландиялы тедкъикъатчы  къырымасыллы Мехмет Тютюнджининъ хаберине коре, Николас Витсен 1682 – 1705 сс. арасында учь дефа Амстердамнынъ бургомистри оларакъ сайлангъан эди. Эм де 1697 сенеси Голландиягъа окъумагъа баргъан I Пётрнинъ оджаларындан бириси эди [4].
Николас Витсеннинъ 1692 сенеси нешир эткен лугъатынынъ озелликлерине дикъкъат этейик. Лугъатта кетирильген 530 сёзни бирер-бирер язып алып огрендик. Лугъатнынъ тертип этильмесине 300 йылдан зияде кечсе де, бугуньде анълашылмагъан ич бир сёзюни растламадыкъ. Ялынъыз хата оларакъ терджиме этильген бир къач келимелер булунгъаныны корьдик.  Ама къалгъан келимелер буюк дикъкъат ве теджрибе иле язылып алынгъанлар. Витсен озь тилининъ элифбесини мумкюнатына къадар къырымтатарджа келимелерни эшиткени киби уйдурып язмагъа чалышкъаны корюнмекте. Муэллиф къырымтатарджа базы сёзлернинъ ялынъыз маналарыны дегиль де, морфологик ве шиве хусусиетлерини де косьтермекте. Меселя, «вар» сёзюнинъ бойле шекиллерини бере: «вармакъ», «варарман», «вардум», «вармадум», «варалум», «вармазум», «варурмисин», «варурмиз», «варурум».
Къырымтатарджанынъ агъзавий шеклинден о заманда йымшакъ «х» сеси къачырылмагъаны да лугъаттан ачыкъ корюнмекте. Меселя, бойле сыра келимелернинъ агъыздан язылышыны алайыкъ. Адам адлары: «Хасан», «Хусеин», «Ахмет». Чешит келимелер: «арзухал», «эждеха», «ферах», «хайван», «халкъа» (кольцо), «харам», «хава», «хазыр», «хэляк», «хэман», «хэр адем» (каждый), «хэр дем» (постоянно), «силях», «тесбих» (четки) ве дигерлери.
Лугъатта расткельген базы айван ве къушларнынъ адлары: «абаза» - маленькая крестьянская лошадь; «аю» - медведь; «алаша» - мерин; «ат» - лошадь; «борю» - волк; «бульбуль» - соловей; «къоян» - заяц; «къой» - овца; «донъуз» - свинья; «ит» - собака; «къаз» - гусь; «къоч» - баран; «къоюн» - овца; «къундус» - бобр; «къурт» - волк; «къозу» - ягнёнок; «лейлек» - аист; «маймун» - обезьяна; «мачи» («кеди») – кошка; «нехек» – гусеница (тюркче «нехенг» - крокодил) [5, с. 674], «самур» - соболь; «ас» - горностай; «сыгъыр» - корова; «анка» (симург) – гриф; «тай» - жеребёнок; «тюльки» - лиса; «тюе» - верблюд; «къузар» - куница (тюркче дерлеме лугъатында айны сёз, айны манада «кузе» оларакъ бериле) [6, с. 3022]. Бугуньде исе, шу сонъки келиме нечюндир "къузар" ерине "сувсар" оларакъ алына [7, с. 198; 10, с. 297]. (Ханларымызнынъ ярлыкъларында «куница» - «сусар» ве «зердева» киби бериле / Абдужемилев Р. К истории крымскотатарской дипломатии // «Авдет».-2016.-№ 47(936).-21 ноябрь).
Лугъатта «ханджы» сёзю растланмакъта. Терджимеси: «трактирщик, слуга постоялого двора» оларакъ бериле. Бу келиме 1920-нджи сенелери де фааль къулланылмакъта эди. Ама энди ханджынынъ кендиси дегиль де, «ханджынынъ сипирткиси» киби бир метафора оларакъ ишлетильгенини коремиз. Меселя, Джемиль Сейдаметнинъ «Хамам аралыгъы» (1928 с.) икяесинде шу ибаре джумледе бойле кечмекте: «Тышарыда чатлама аяз хэр ери демире чевирген, сувукъ ель де ёллары, ханджынынъ сипирткиси киби, сипиререк дувар тюблерине обалагъан» [7, с. 273].
Меракълы ве озьгюн сёзлер: «аракъ» - ракъы; «джарар» - арман ташлары; «ичери» - зал; «ферзенд» - огълан; «чинлик» - самимийлик; «фислеген» - фискили гугюм; «гъарип» - эджнебий киши; «къысыкъ» - бир озю яшагъан адам; «киле» - отьмек ольчюси; «келли» - бутюни; «къушатан» - кок къушагъы (радуга); «мердубен» - мердвен; «балмум» - балавуз (воск); «сырма» - индже алтын ип; «агъачлыкъ» - орман; «айваджылар» - айва сатыджылары; «аладжа» - чешит ренклер; «фередже» - усть антер; «гъам емек» - кедерленмек; «кем» - аз; «къоз» - джевиз; «аскер сюрмек» - орду ёлламакъ; «мешрикъ» - шаркъ; «шалгъам» - туруп; «саман» - тобан; «учмах» - дженнет (бу сонъкиси бугунь де урум, къараим ве къырымчакълар арасында къулланылмакъта [11, с. 495; 12, с. 586]); «сагъан» (саань) – демирден учьаякъ.
Лугъаттаки келимелер сырасы арасында бугуньде унутылгъан аталар сёзлери де расткеле. Меселя, «Шекер де аджджы-татлы олур» [3, с. 727]; «Бу дар дюнья бир мусафир ханедир – озь ярагъын къылмаян о, бир диванедир». (Бу ерде «яракъ» сёзю «ёлджулыкъкъа алынгъан керекли /ярар/ шейлер» манасындадыр) [3, с. 728].
Аслында Николас Витсеннинъ XVII асырда къырымтатарджадан сайлагъан лексемаларнынъ чокъусы бугуньде тилимизде сыкъ къуллангъан сёзлердир: «адам», «аферим», «агъа», «алма», «атеш», «анахтар», «бал», «бармакъ», «бешик», «бычакъ», «джаду», «дар дюнья», «емиш», «ёргъан», «кузьгю», «къалпакъ», «къапу», «макъас», «хамур», «хан», «къушлукъ», «рамазан», «садеф», «сурет», «сыргъа», «табиат», «топракъ», «шекер», «эрик», «хадим», «аскер», «къамыш», «ястыкъ», «ёгъурт», «кягъыт», «къашыкъ», «къуйрукъ», «чыплакъ», «табакъ», «омюр» ве дигерлери.
Къырымгъа сеяхатыны язаркен, Н. Витсен меракълы топонимлер акъкъында да сёз юрютмекте. Меселя, бугуньде Акъярнынъ янындаки Херсонеснинъ адыны «Тёпе-Тархан» киби анъмакъта [3, с. 714]. «Къырым» сёзюнинъ манасыны исе, къырымтатарджадан «крепость» /«къале»/ киби чевирмекте [3, с. 709].
Пек меракълы оларакъ Кефе шеэриндеки мал уджузлыгъыны анълата. Дей ки: «Бильмейим, дюньяда даа ойле ер вармы, хангисинде ашайт малы даха сыфатлы ве даха уджуз олсун… Пек незетли къой этининъ бир фунту (453 гр.) ялынъыз 4 пеннинг. Башкъа эт, отьмек, емиш, къуш эти ве ягъ даха уджуз. Тузну исе, бедава демек де мумкюн. Къыскъадан айткъанда, хаят ичюн не керек олса - хэр шей уп-уджуз, асла фият этмей» [3, с. 710].
Авропада нешир этильген биринджи китаплар алманиялы Иоганн Гутенбергнинъ иджат эткен матбаасында XV асырнынъ орталарында дюнья юзюни корьгенлерини козь огюне алсакъ, къырымтатар тилиндеки матбу язылар XVII асырда пейда олсалар да, тюркий ве дигер мусульман халкълары тиллеринде нешир этильген энъ эски эсерлерден сайыла билир. Эм де бу ве булар киби дигер эски неширлернинъ къыймети ве эмиети ялынъыз эскилиги иле багълы олмайып, о замандаки джанлы тилимизнинъ бирер айдын левхалары сыфатында да къыйметлидирлер. Къырым ханлыгъында девлет тили оларакъ илерилемесинде исе, миллий цивилизацион эснасыны толусынен темин эткени саесинде бугуньки тилимизнинъ джанланмасы ве сагълам инкишафына айрыджа эмиети оладжагъына шубе ёкътыр.
Къырымшынас профессор А. Башкиров кендисининъ 1925 сенеси А. Боданинский иле берабер язгъан бир макъалесинде бойле дей: «Къырымтатарлары XIII асырнынъ сонъу ве XIV асырнынъ башларында тюрк дюньясынынъ авропагъа юрююшинде илери бир форпосты эдилер» [8]. Эм бу фикир археологик къазувларнынъ нетиджеси оларакъ сёйленгендир. Юкъарыда ады кечкен къырымтатарджа энъ эски эльязма ве матбу китаплар да иште бу медений ёнелишнинъ емишлеридир.
 Асырлар девамында тиль не къадар денъишсе де, эсас ишлек къысмы юзйылларнен сакъланып къала ве онынъ асырлар месафелерининъ багъланмасына, бири дигерине тутумлы олмасына гъает муим роль ойнай. Шунынъ ичюн догъмуш, тувгъан тилимизни огренмеге истегенлернинъ бугуньде земаневий технологияларнынъ вастасы иле баягъы кениш имкянлары булунмакъта.

Къулланылгъан эдебият:
1.        Алтин Г. 218 лет назад Франция признала важность крымскотатарского языка // maidanua.org/arch/oldkrym1251325710.html
2.        Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России.-Л., 1972.- С. 23.
3.        Витсен Н. Северная и Восточная Тартария/ Перевод с голландского В.Г. Трисман. [Вильгельмина Герардовна Трисман] Amsterdam: Pegasus.- 2010. В 3-х томах.- Том l, ll. 1225 с.; Том lll. – 579 с. (Книга подготовлена к изданию российскими и нидерландскими учеными. Научные руководители проекта: проф. Брюно Наарден /Амстердам/, проф. Н.М. Рогожин /Москва/, проф Н.П. Копанева /Санкт-Петербург/). Информация о данном источнике и ксерокопия необходимых страниц предоставлены автору к.ф.н., ст. научным сотрудником НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры при КИПУ Т.Н. Куршутовым.
4.        Tütüncü M. 17 asırda Hollandaca - Kırım Tatarca bir sözlük hakkında // Bitig.-1992.- № ¾.- S. 12 - 13.
5.        Баскаков А.Н., Голубева Н.П. Кямилева А.А. и др. Турецко-русский словарь. Москва: Русский язык.- 1977.- 968 с.- С. 592.
6.        Тюркиеде халкъ агъзындан дерлеме сёзлюги. 6 джылтлы. Джылт 4. Анкара: Тюрк диль куруму яйынлары.- 2009.- 3259 с. (Джылтларда саифе сырасы кесильмей).
7.        Миреев В.А., Горяинов А. Современный русско-крымскотатарский словарь. Симферополь-Саки: Феникс.- 2013.- 578 с.
8.        Керим И.А. Къырымтатар эдебияты. Къулланма дерслик. Акъмесджит: Къырымдевокъувпеднешир.- 1995.- 352 с.
9.        Башкиров А., Боданинский У. Памятники крымскотатарской старины: Эски-Юрт // Новый Восток.- 1925.- № 8/9.
10.    Усеинов С.М. Къырымтатарджа-русча-украиндже лугъат. Учь томлу. Том 2. Акъмесджит: Оджакъ.- 2006.- 328 с.
11.    Гаркавец А.Н. Урумский словник. Алма-Ата: Баур.- 2006.- 632.
Караимско-русско-польский словарь. Под редакцией Н.А. Баскакова, А. Зайончковского, С.М. Шапшала. Москва: Русский язык.- 1974.- 688 с.
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder