12 Aralık 2016 Pazartesi

Австрия Девлет архивинде Къырым ханлыгъына аит эльязма весикъалар

Исмаил Асаноглу Керим
2006 сенеси январь айынынъ 22 – 25 куньлеринде рахметли языджымыз Фейзи Рахман Юртэрнинъ маддий дестеги ве алман достум Мисте Хотопп Риккенинъ тешкилий ярдымынен Австрия (Вена) девлет архивинде (Österreichisches Staatsarchiv. Haus-,Hof-und Staatsarchiv. Minoritenplatz 1. A-1010 Wien) чалышмагъа къысмет олды. Ишбу архив 1945-47 сенелери ичинде Махкеме палатасы архивлери, Сюляле архивлери, Административ ве дигер бир чокъ архивлернинъ къошулмасынен мейдангъа кельгендир. Архив хадимлери манъа окъув карточкасыны ачкъанда, эски СССР тарафларындан биринджи окъуйыджы олгъаным ичюн, бир чокъ суаллер берип язылы къайдлар эттилер.
Эбет, энъ эвеля архив картотекалары башында булундым. Xll 16/1 (1562 – 1738 сенелери) ве Xll 16/2 (1739 1836 сенелери) шифрли каталогларда Пруссия консулларынынъ Истанбул ве Къырымдан язылгъан мектюплерининъ джедвели косьтерильмекте. Бутюн карточкалар эльязылы шеклинде олып, австрия тилинде (алманджагъа чокъ якъын тильде) язылгъандырлар.
Мерагъымны чеккен материалларны сымарыш этип, 1655 – 1657 (Turcica) сенелерине аит мектюплернинъ оригиналларыны козьден кечирдим. Папкаларнынъ бириси узеринде: Ucidangast Tartarischek Gesaudte en Wien Aufenthaltskosten 1655 feb 23 – marz 2 язылары булунмакъта.
 15 – 20 см. къалынлыгъында дестеленген эски язылар къапы сыфатында эки къалын картон арасына алынгъан ве бир тарафындан учкъурлангъанлар. Мектюплер мевзулар ве сенелер боюнджа айры джылтлангъан олсалар да, айры-айры тикильмегендирлер. Эр бир мектюпке девлет архивининъ мухюри урулгъан.
Мектюплернинъ язы услюплери хаттатына коре, чешит-чешит олып, базылары пек дюльбер ве санки басмаханеде басылгъан киби корюнмектелер. Базыларында эскидеки (оригинал) сюргюч мухюрлери булунмакъта. Эр бир папкадаки мектюплерде къуршун къалем иле сыра саифелери къайд этильген. Меракълы шей - базыда айны мектюплер эки чешит усулда язылгъан. Базы мектюплер исе, бир къач сатыр харфлы языдан сонъ, ялынъыз ракъамлар иле язылгъандырлар. Яни шу мектюплерни тар даиредеки инсанлар окъуп, дигерлери окъуп оламасын дие код иле язылгъанлар. Мектюплернинъ кягъытлары бир ольчюде, яни 18 х 30 см. Базыларынынъ мерекеплери вакътынен агъаргъан, базыларынынъ исе, пек гузель ве айдын корюнмекте. Бир чокъ мектюплер хаттатлар тарафындан дегиль де, Пруссия къыраллары ве сарай халкъы тарафындан язылгъан олып, хаттат языларындан (яни дюльбер языдан) кескин шекильде айрылмакъталар. Базы мектюплернинъ узеринде чокъ инджеден ясалгъан мухюрлер турмакъта. Айры мектюплернинъ саифе ракъамларына (сонъ булунгъанынданмы?) харфлер къошулгъан. Меселя, 113а. Мектюплернинъ даа бойле бир шекиллери де булунмакъта: яни мектюплердеки язы кягъытнынъ боюна язылып ялынъыз экинджи ярысыны (тарафыны) къапламакъталар. Бунынъ себеби – язы мерекеби кягъытнынъ терс тарафындан да корюне. Кягъытнынъ экинджи тарафындан язылса, айдын окъунамайджакъ. Шунынъ ичюн кягъытнынъ экинджи тарафындаки язы да бир тарафламадыр. Кимерси мектюплерде прусча шиирлер дёртлюклери де корюнмекте. Шу папкаларда мектюплерден гъайры, бир сыра протоколлар да булунмакъта. Узерлеринде чешит схемалар сызылгъандыр. Базы мектюплер тезкере шеклинде, яни бир къач сатыр языларле сынъырлангъандырлар. Кайзерлернинъ мектюплери арасында бир чокъусы «церемониал»лар иле багълыдыр. Эр бир папкада къарарнен 150 – 180 саифе булунмакъта.
Меракълы весикъалардан бир къач мисаллер:
1.    Пруссия къыралы канцеляриясындаки къайдлар:
Мейдан Гъазы Хазнадар-Агъа башлыгъында Къырымдан кельген эльчилерни мусафир этмек ичюн алынгъан эрзакъ (продукты) листеси.
(1656 сенеси июнь 30 – июль 13).
Мейдан Гъазы Хазнадар-Агъа башлыгъында Къырымдан кельген эльчилерге Къырым ханы ичюн ёлланылгъан бахшишлер листеси.
(1656 сенеси июль 13).
2.    Пруссия къыралына теслим этильген татар миссиясы весикъаларынынъ джедвели. (1668 сенеси ноябрь 23).
3.    Пруссия къыралы канцеляриясынынъ инвентарь китапларында:
№ 711417
1660 сенеси ноябрь 4-те lV-Мухаммед-Герайгъа язылгъан мектюп.
1661 сенеси февраль 7-де Гъазы-Герайгъа (Багъчасарайгъа) язылгъан мектюп.
№ 711418
1661 сенеси император А.А. l-Леопольдден lV-Мухаммед-Герай-Ханнынъ везири Нуреддин Мурадгъа язылгъан мектюп.
* * * * * * *
Ашагъыда Фридрих l-Вильгельмнинъ lV-Мухаммед-Герай-Хангъа язгъан мектюбинден парча беремиз. Мектюпни латин тилинден чевирген – Къырым медицина университетининъ латин тили оджасы, филология фенлери намзети Ахтем Мазиновдыр. Ишбу терджиме тахминен олгъаныны козь огюне алмалы.
«Харбий сеферлерде намы оськен шахане ве севимли достумызны селямлар экенмиз, эйиликлеринъиз узеринде янъы берекетлернинъ ильк махсулыны бахшыш оларакъ кондергенинъиз ичюн миннетдарлыгъымызны бильдиремиз. Ёллагъан язынъызны Юдже Танърынынъ керамети ве ирадесиле алдыгъымызны хабер этемиз. Танърынынъ лютуфкярлыгъыле Сизге берильген юксек тахтта даимийлик ве къоджаманлыкъ эйлеген джумле татараннынъ падишасы Мухаммед-Герай-Хан. Келеджекте зат-ы-алийлерининъ харбий кучюне кучь къошаракъ сеферлер эйлериз. Керек вакъытте Мейдан Гъазы-Агъа хабер бермесиле олур. Достлугъымыз ве якъынлыгъымызны сакъламакъ ичюн ваад эйледигимиз япаджакъларымызны мытлакъ амельге чыкъарырмыз. Базы меселелернинъ инджеликлерини бундан сонъки мектюплерде даа гузель ачыкълармыз. Огюни айдын корьген, ады джихангъа яйрагъан хан азретлериле достлугъымызны пекитип эр сёзюнинъ сахиби олгъаныны корьмектемиз… Алий азретлерине селяметликлер ве узакъ омюрлер истеймиз. Хызмет ве эйиликлеримизни косьтермеге хазыр олдугъымыз халда. Вена, июль 7  сене 1656».
Бунъа айрыджа къошмалы ки, халкъ арасында ве айны заманда эдебият алеминде «Кямилий» эм де «Хани» тахаллюси иле белли олгъан lV-Мухаммед-Герай-Хан Къырым тахтында падишалыкъ этмек иле бир сырада, эдебиятны севген, оны терен огренген – менимсеген ве озю де шу эдебиятнынъ муджизевий назмиет дюньясына далгъан буюк симадыр. Эм падиша, эм де шаир  оларакъ чевре четке намы кеткен Кямилийнинъ (Ханининъ), образлы сёйлегенде, онынъ укюмдаргъа хас икметли, эм де кескин, джумерт къалеми астындан дюльбер шиирлер догъды. Укюмдар шаирнинъ назмиети эсасен аят – омюр хусустаки фельсефий тюшюнджелери иле ашлангъандыр. Шаир кенди инджи сатырларында, къудретли Севгини джанлы бир тимсаль сыфатында гъает юксек бедий ренклер иле ифаделей. Албу исе, шаир lV Софу Мухаммед-Герай-Ханнынъ – Кямилийнинъ (Ханининъ), акъикъатта, джихан эдебияты тёрюнден озюне мунасип ерни ишгъаль этювинден делялеттир. (Хансарайли. Интернет ресурс: \ http://blog.i.ua/user/7257836/1712162/).
Мешхур сейяхатчы Эвлия челеби lV-Мухаммед-Герай-Хан иле шахсий таныш олып онынъ химаесинде булунгъандыр. Озюнинъ «Сефер китабында» онынъ шахсиети акъкъында бойле самимий сёзлер язмакъта:
·      «Он очень кроткий, набожный, терпеливый, богобоязненный, воздержанный от запретного, набожный, жадный до моления, полный света обладатель познаний, милосердный и великодушный, склонный к благотворительности. Он участвует во всех диспутах и богословских спорах о Слове Божием, склонен к дружбе с обладателями познаний в науках и со спутниками образованности. Он удостоился общения со многими Божьими святыми. Это высокоизящный и мужественный тысячеискусник, полный познаний об этом мире и [знаток] наук о Боге, а также посвященный в тайные науки, аскет и обладатель величия, властитель царей. Он постоянно беседует с путешественниками по суше и по морю, с тщательно исследующими учеными, со знатоками этого мира. В келье, углу уединения, он беседует о науках Шариата и о различных удивительных и странных делах. У него есть собственные сочинения по науке стихосложения на чистом и красноречивом чагатайском языке. Его псевдоним – Хани… Я не встречал больше такого разумного и славного характером, храброго героя-венценосца, достославного хана. Пусть же его величие и достоинство еще более возрастают с Божьей помощью! Пусть всю его жизнь горят, как факел, его свита, его рабы и рабыни в городе Бахчисарае! Делая добро и проявляя милость, он склонен к благоустройству города. Пусть Могущественный Господь устроит его в обоих мирах!». (Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. Перевод: Е.В. Бахревского. Симферополь: Доля.-2008.- 272с.- С. 104).
Юкъарыда хабер бергенимиз киби, Венада дигер Къырым ханы Дервиш Мухаммед-Герай бин Мубарек-Герайнынъ «Тарих-и-Мухаммед-Герай. Къара Мустафа-паша дженглерин сёйлер, Авджы султан Мухаммед-Хан вакъитлеринден султан Ахмед-Хан бинъ юз он беш тарихинеджек сёйлер бир макъбуль тарихдюр» адлы эсерининъ эльязмасы да къорунмакъта, ама бу эсер Австрия девлет архивинде дегиль де, Вена шеэрининъ девлет кутюпханесинде булунмакъта. Къорунма номери: 86).
Айны кутюпханеде Фундуклулунынъ «Тарих» эсери де булунмакъта. № МХТ 343, а-d. Айны ерде 83 сайы алтында Веджихи-Эфендининъ «Тарих»и («Тарих-и-Веджихи») де мевджуттыр. Языкъ ки, биз буларны корип оламадыкъ.
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder