21 Haziran 2017 Çarşamba

Къырымтатар тилинде сыфатларнынъ грамматик категорияларыны огренюв тарихи


Къырымтатар тилинде сыфат сёз чешити оларакъ дигер тюрк, славян, алман тиллерге бакъкъанда толу ве темелиден огренильмеген. Къырымтатар тильшынаслыгъында сыфатнынъ инкишафы ве онынъ тарихта шекилленюви акъкъында суаллер ачыкъ къала. 1907 сенесинден башлап нешир олунгъан тильшынаслыкътан ишлери къырымтатар тилинде сыфатнынъ тарихий инкишаф тедкъикъалар ичюн муим менба олып, пек терен огренювине ляйыкъ оладыр.
XIX – XX асырларынынъ тильшынаслыкъ ишлеринде сыфатнынъ там маналы сёз чешити оларакъ огренюв дереджеси ве сыфатларнынъ эсас грамматик категорияларынынъ талилидир.
Къырымтатар тилинде сыфатнынъ тарифи ве айырувынен багълы суаллер XX асырнынъ М. Абдулькадир [1], Ш. Бекторе [4], А.Н. Самойлович [11], Б. Чобан-заде [13], Э. Къуртмоллаевнинъ [8] ве земаневий А. М. Меметов [9; 10], А. Н. Гаркавец [5; 6], Х. Янковский [15], Э.С. Акмоллаев [2] киби алимлернинъ ишлеринде айдынлатылгъан.
Умумен алгъанда, къырымтатар тилинде сыфатнен багълы меселелерининъ талили (огренильме дереджеси, лексиканынъ диахроник проблемаларнынъ система тарафындан огренильмеси) косьтере ки, сыфатнынъ там маналы сёз чешитке айырылмасы иле чокъ суаллер пейда ола. Меселя, А. Н. Самойлович озь «Опыт краткой крымскотатарской грамматики» ишинде сыфатны там маналы сёз чешити киби къайд этмей эди, исим ве сыфат арасында морфологик айырылмаларны эки группагъа больмек ичюн етерсиз тайин этильген [11]. Амма шу вакъыткъа аит олгъан араб графикасындаки грамматикаларда сыфат там маналы сёз чешити киби къайд этиле ве ондан да гъайры бу сёз чешитнинъ категориялары тафсилятлы тасвир олуна [1; 12]. Х. Янковскийнинъ «Grammatyka jezuka krymskotatarskiego» ишинде сыфатнынъ беш лексик типи айырыла (асыл, нисбий, мулькиет, ишарет, сайы). Бойледже, муэллиф сыфаткъа сайынынъ ве замирнинъ айры категорияларыны кирсетип, бу сёз чешитининъ сынъырларыны кенишлете [15].
Сыфатларнынъ таснифи семантик, грамматик, функциональ нокъта-и назарлардан япыла. Дюнья тиллеринде сыфатларнынъ энъ универсаль таснифи бу оларнынъ эки категориягъа болюнювидир: аслий ве нисбий киби чешитлерине. XIXXX асырларнынъ тильшынасларынынъ ишлеринде сыфатларнынъ аслий ве нисбий категорияларны музакере этиле. Меракълысы шунда ки, бойле болюнюв тек бир къач грамматикаларда расткеле: «Сарф-и тюркий» («Тюрк грамматикасы») (1907 с.) [12] муэллиф сыфатларны сыфат-и аслие 'аслий сыфат' ве сыфат-и къыясие 'нисбий сыфат' терминлерини къуллана; башкъа араб графикасындаки грамматиканынъ «Каваид-и лисан-и тюркий» («Тюрк тильнинъ къаиделери») (1912 с.) [1] муэллифи М. Абдулькъадир сыфатнынъ эки чешитини айыра: сыфат-и семаие 'асыл (аслий) сыфат' ве сыфат-и къыясие 'нисбий сыфат'; XX асырнынъ 80-нджи сенелерден башлап ве бу куньге къадар аслий сыфатлар ве нисбий сыфатлар терминлери тамам шу эки вариантта ишлетиле. Сыфатларнынъ аслий ве нисбий чешитлери акъкъында айтсакъ, эписи грамматикаларда бу категорияларнынъ изааты бир келе.
Аслий сыфатларгъа тенъештирюв дереджелери киби грамматик категория хастыр. Грамматикаларда тенъештирюв дереджелернинъ сайысы фаркълы. «Сарф-и тюркий» («Тюрк грамматикасы») (1907 с.) [12] грамматикада тенъештирме дереджелери грамматик категория киби къайд этильмей, амма 'пек', 'чокъ', 'зияде', 'даха', 'энъ' сёзлери ярдымынен тенъештирме дереджелерининъ устюнлик шекли тариф этиле; -че, -рек, -ракъ аффикслер вастасынен тенъештирме дереджеси тизильгени къайд этиле. Эм де толу олмагъан редупликациянынъ шекли акъкъында сёз юрьсетиле.
«Къаваид-и лисан-и тюркий» («Тюрк тильнинъ къаиделери») (1912 с.) грамматикасынынъ М. Абдулькадир муэллифи тарафындан дёрт тенъештирме дередже къайд этиле: 1. Мубалягъа 'пек', 'чокъ', 'зияде' сёзлеринен япыла: зияде беяз, чокъ эйи; 2. Текит 'текрар' толу олмагъан редупликация вастасынен тизиле: сим-сия; 3. Тефдиль 'устюнлик' даа дереджелик ярдымынен япыла: даа гузель; 4. Тасгъир 'эксильтюв дереджеси' сыфатларгъа -дже аффикси къошулмасынен япыла: эйидже [1].
Ш. Бекторе сыфатларда дёрт тенъештирюв дереджесини къайд эте: 1. Ады сыфат (индже, мавы); 2. Чагъышдырув сыфаты 'сыфатнынъ тенъештирме дереджеси' (сенинъки гузельдже, бу бундан къалынджа); 3. Азайтув сыфаты 'сыфатнынъ эксильтюв шекли' (саргъылыт, акъчыл); 4. Артдырув сыфаты 'аналитик сыфатнынъ устюнлик шекли' (энъ къалын, пек беяз, къап-къара, тос-томалакъ) [4].
Тенъештирме дереджелери категориясы У. Куркчининъ ишлеринде (1934 с.) музакере этиле. Озь грамматикасында муэллиф беш тенъештирюв дереджесини къайд эте: 1. Temelsьfat 'эсас дередже'. Меселя: qara, togerek; 2. Arttьruv 'устюнлик дереджеси' en, pek дереджелик вастасынен тизиле. Меселя: En jaxşь udarnik; 3. Olcestiryv 'тенъештирме дереджеси' -чакъ, -чек аффикслери ярдымынен тизиле. Меселя: Bu вaqcanьņ almasь o вaqcanьņkinden jaxşьçaraq; 4. Artьqlьq 'арттырув дереджеси'. Меселя: bem-bejaz, qara-qara; 5. Eksiltyv 'эксильтюв дереджеси': sarьltьm, jesiltim [7].
Э. Къуртмоллаев [8] эки тенъештирме дереджесини къайд этти ве тафсилятлы тариф этти: 1. Тенъештирюв дереджеси; 2. Устюнлик дереджеси. Сыфатларнынъ тенъештирюв дереджеси -джа, -дже, -ча, -че аффикслери вастасынен япыла, бундан гъайры предметнинъ аляметлерни тенъештиргенде, о эксик / арткъач дереджеде ола билир. Предметнинъ аляметини даа буюкче я да уфакъча косьтермек ичюн, шу аффикслерден сонъ -ракъ, -рек аффикслери къошула. Меселя: Мен узунджаракъ бир таякъ сайлап алдым. Ондан да гъайры, къырымтатар тилинде предметнинъ тенъештирме хусусиетлери даа башкъа усулларнен амельге кечириле:
1. Азджа олгъан предметнинъ алямети, чыкъыш келиште къулланыла, башкъа исим ве сыфат исе денъишмейип къала. Бойледже, предметнинъ алямети эксик / арткъач дереджеде косьтериле. Меселя: Къашкъыр копектен къуветли.
2. Джумледе эки исим къулланыла. Биринджи исим баш келиште, коре мунасебетнен догърултув келиш шекилинде келир экинджи исимнинъ алямети исе азджа олур. Бойледже, предметнинъ алямети эксик / арткъач дереджеде косьтериле. Меселя: Бекирге коре Абла къуветлидир.
3. Устюнлик дереджеси бойле этип тизиле: 1. энъ, пек, чокъ ярдымджы сёзлери вастасынен. Меселя: Ёл чокъ айланмалы олгъанындан, машина агъыр кете; 2. биринджи эджанынъ м, с, п я да р сеснен сонъки редупликация иле эджанынъ тутукъкъа авуштырувынен. Меселя: Багъчаларда армутлар ем-ешиль, лякин бир такъым алмалар къып-къырмызы олып корюнелер.
Ихтарда айтыла ки, сыфатларда устюнлик хусусиети толу редупликация вастасынен теслим этиле. Меселя: Къара-къара къозучыкълар. Узундан-узул ёл.
А. Н. Гаркавец озь ишлеринде [5; 6] учь тенъештирме дереджесини тасвир эте: 1. Адий дередже хусусий аффикслерсиз келир. Меселя: узун антер; 2. Тенъештирюв дереджеси аффиксиз (синтактик) я да -джа, -дже, -ча, -че аффикслери ярдымынен япылыр. Меселя: Узун сёзден къыскъасы яхшы. Сельби чамдан юксекчедир. Билял Аблязизге коре (бакъкъанда) къалынджа корюне. 3. Устюнлик дереджеси энъ дереджелиги я да чыкъыш келишиндеки эписи айырыджы замирлери ярдымынен япылыр. Меселя: Энъ терен дуйгъулар тильнинъ уджунда. Эписинден татлы, эписинден аджджы сёздир.
Тенъештирме дереджелеринден гъайры муэллиф бойле шекиллерни де косьтере:
– азлаштырма аффикслери: -тим, -/л/тым, -/ул/тым, -/юль/тим: ешильтим, кокюльтим; -шын: сарышын
– арткъачлыкъ-къытлыкъ аффикслери: -джаракъ, -джерек, -чаракъ, -черек: къыскъаджаракъ таякъ, узакъчаракъ ёл, эскиджерек кийим ве дигерлери.
– къуветлендириджи сыфатлар: пек акъыллы, чокъ гузель, гъает ири, балабандан-балабан, бем-беяз, бус-бутюн, къап-къара [6].
Земаневий къырымтатар тилинде адети узьре учь тенъештирме дереджеси къайд этиле (адий, тенъештирме, устюнлик) ве сыфатларнынъ субъектив шекиллери айырыла [9; 10].
Э.С. Акъмоллаев озь «Сыфатларнынъ дереджелери ве эшьяларда аляметлернинъ ифаделенюв хусусиетлери» (1994 с.) макъалесинде сыфатларнынъ учь тенъештирме дереджеликлерни айырды ве тафсилятлы тасвир этти. Адий дередженинъ формаль аляметлери ёкъ. Эксильтюв дереджеси. Сыфатнынъ мусбет шекилине -джа, -дже, -ча, -че аффикслер къошула, бойле этип, эксильтюв дереджеси тизиле. Бу усулдан гъайры, эксильтюв дередже -ракъ, -рек аффикслери бирлештирювнен тизилелер. Олар -джа, -дже, -ча, -че аффикслерден сонъ бирлешелер. Меселя: сувукъчаракъ. Устюнлик дереджеси даа бойле япыла: сыфаткъа къуветлендирме ве микъдар замирлери къошула (энъ, чокъ, пек, гъает, даа, даа да, фена). Даа сыфатнынъ устюнлик дереджеси толу редупликация вастасынен япыла. Толу олмагъан редупликацияны бакъсакъ, Э. С. Акъмоллаев земаневий девирде бу шекильнинъ олгъаныны ред этмей, амма шиддет шекли оларакъ къайд эте [2].
Бу макъаленинъ черчивесинде Э. С. Акъмоллаев регуляр олмагъан аффикслернинъ -тым, -тим, -(л)тым, -(л)тим, -(ул)тым, -(юль)тим, -шын,-чыл, -чиль, -лы, -ли ве башкъаларынынъ тарихини ве функцияныларыны козьден кечире. Бу аффикслер тек ренкни косьтерген сыфатлар иле къулланылгъаныны ве хусусиетнинъ энъ аз ифаделегенини къайд эте.
Сонъки вакъытларда чыкъкъан терминологик лугъатта [14] ве макъаледе [3] сыфатларнынъ тенъештирме категориясы къайд этиле ве бу категориянынъ абсолют ве конкрет типлери айырыла.
Сыфатларнынъ аслий ве нисбий лексик-грамматик категориялары эр вакъыт тильшынаслыкъ ишлеринде акс олуна эди. Тенъештирме дереджелерининъ категорияларыны бакъсакъ, оларнынъ семантик толдурувынынъ тарифи бир олмагъаны коремиз, оларнынъ сайысы бир дегиль, яни бу исбат эте ки, тенъештирме градациясыны тедкъикъ этмек ве земаневий къырымтатар тилинде компаратив категориясынынъ семантик болюнювининъ хусусиетлерини къайд этмек керек.

Къулланылгъан эдебият:
1. Абдулькадир М. Къаваид-и лисан-и тюркий (Правила тюркского языка). / М. Абдулькадир. – Бахчисарай, 1914. – 69 с.
2. Акъмоллаев Э. Сыфатларнынъ дереджелери ве эшьяларда аляметлернинъ ифаделенюв хусусиетлери. Сыфатларда аляметлернинъ эксик мыкъдарыны косьтерген аффикслернинъ тарихи. Устюнлик дереджеси ве онынъ тарихи / Э. Акъмоллаев. // Йылдыз, 1994. – № 6. – С. 167190.
3. Асанова З.А. Категория степени качества имён прилагательных в крымскотатарском языке // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 198. – С. 68 70.
4. Бекторе Ш. Татарджа сарф, нахв. / Ш. Бекторе. – Тотайкой: Татар окъув ишлери, 1923. – 110 с.
5. Гаркавец А. Н. Ана тили: къырымтатар тилини факультатив огренген 7-нджи сыныф талебелери ичюн сынама дерслик. / А. Н. Гаркавец. – К.: Радянська школа, 1988. – 168 с.
6. Гаркавец А. Н. Очерк крымскотатарской фонетики, морфологии и орфографии / А. Н. Гаркавец. // Крымскотатарско-русский словарь. [сост. Ш. А. Асанов и др.]. – Киев: Радянська школа, 1988.– С. 198-232.
7. Куркчи У. Татар тили грамматикасынынъ эсаслары. / У. Куркчи. – Симф., 1934. – 22 с.
8. Къуртмоллаев Э.С. Татар тилининъ грамматикасы. I къысым. Фонетика ве морфология / Э. С. Къуртмоллаев. – Симф.: Къырым АССР Девлет нешрияты, 1940. – 212 с.
9. Меметов А.М. Земаневий къырымтатар тили. / А. М. Меметов. – Симф.: Къырымдевокъувпеднешир, 2006. – 320 с.
10. Меметов А. М. Татар тили грамматикасынынъ практикумы / А. М. Меметов. – Таш.: Укитувчи, 1984. – 152 с.
11. Самойлович А. Н. Опыт краткой крымско-татарской грамматики / А. Н. Самойлович. – Пг., 1916. – 104 с.
12. Сарф-и тюркий. – Бахчисарай: Изд-во типо-литографии газеты «Терджиман», 1907. – 26 с.
13. Чобан-заде Б. Къырымтатар ильмий сарфы / Сост.: А. М. Эмирова, Н. С. Сейтягъяев, под общей ред. А. М. Эмировой. – Симф.: Доля, 2003. – 240 с.
14. Эмирова А.М., Ганиева Э.С., Сейдаметова Н.С. Къырымтатар тилининъ тильшынаслыкъ терминлери лугъаты. 2-нджи кенишлетильген ве толдурылгъан нешир / Ильмий муарир Эмирова А. М. – Симф.: КъДжИ «Къырымдевокъувпеднешир» нешрияты», 2008. – 88 с.
15. Jankovski Henryk. Grammatyka języka krymskotatarskiego / H. Jankovski. – Poznań, 1992. – 456 s.

Асанова Зера Ариповна,
Арипова Фазиле Энверовна

История изучения грамматических категорий
имён прилагательных в крымскотатарском языке

Аннотация. В статье анализируется степень изученности имени прилагательного в крымскотатарском языке как самостоятельной части речи в лингвистических трудах XIX – XX вв. Описываются грамматические категории адъектива. Выявлено, что для обозначения лексико-грамматических разрядов качественных и относительных имён прилагательных в крымскотатарском языке использовались различные термины. Разное количественное соотношение степеней сравнения в указанных трудах может послужить основанием для пересмотра градации категории сравнения в современном крымскотатарском языке.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, качественные и относительные имена прилагательные, степени сравнения.

Asanova Zera Aripovna,
Aripova Fazile Enverovna

The history of learning grammatical categories
of adjectives in the Crimean Tatar language

Abstract. The article anlyzes affixation as the main method of adjectival derivation. Word-formation affixes of adjectives are reviewed on the base of linguistic works devoted to the Crimean Tatar language in XX-XXI centuries. Grammatical categories of the adjective are described. Revealed, that in the Crimean Tatar language various terms were used to denote lexical and grammatical categories of qualitative and relative adjectives. The different quantitative ratio of the degrees of comparison in mentioned works can be a basis for revising the graduation of the comparison category in the modern Crimean Tatar language.
Key words: Crimean Tatar language, qualitative and relative adjectives, degrees of comparison.

Асанова Зера Ариповна,
Арипова Фазиле Энверовна[1]

Къырымтатар тилинде сыфатларнынъ
грамматик категорияларыны огренюв тарихи

АнълатмаМакъаледе къырымтатар тили боюнджа XIX – XX асырларынынъ тильшынаслыкъ ишлеринде сыфатнынъ там маналы сёз чешити оларакъ огренилюв дереджеси талиль этиле ве адъективнинъ грамматик категориялары тасвир олуна. Аслий ве нисбий сыфатларнынъ лексик-грамматик сыныфлары ичюн фаркълы терминлер къулланылгъаны тайин этильди. Къайд этильген ильмий ишлерде тенъештирме дереджелерининъ сайысы бир кельмей, яни земаневий къырымтатар тилинде тенъештирме градациясыны даа терен тедкъикъ олунмасыны талап эте.
Анахтар сёзлер: къырымтатар тили, аслий ве нисбий сыфатлар, тенъештирюв дереджеси.


[1] Асанова Зера Ариповна, к.филол.н., ст. преп. кафедры крымскотатарского и турецкого языкознания ГБОУВО РК КИПУ (Симферополь).  
Арипова Фазиле Энверовна, студент факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы ГБОУВО РК КИПУ (Симферополь).
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder