9 Ocak 2018 Salı

Къалмыкъ достлар диярында

Бу йыл сентябрь 28-де Къалмыкъыстаннынъ пайтахты Элистада «Кутюпханелер медениетлерара диалог мейданыдыр» деген мевзуда регионларара иджадий лаборатория корюшюви олып кечти. Бу тедбир черчивесинде языджы ве шаирлернинъ лаборатория иштиракчилеринен, яшлар ве джумхуриет  джемаатчылыгъынен иджадий корюшюви  кечирильди. Онда Къырымдан И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханеси директорынынъ муавини Лейля Къадырова ве мен иштирак эттик.
Шахсен мен ичюн дюньяджа белли шаир Давид Кугультиновнынъ, фаджиалы такъдирлери бизнен айны олгъан къалмыкъ халкъынынъ юртунда булунмакъ буюк бир шереф эди.
Элистадаки Амур-Санан адына миллий кутюпханеде узакъ Къырымдан кельген мусафирлерни  миллий урбалар кийген оюнджы, йырджы, чалгъыджы къалмыкъ балалары шиирлер, йыр ве оюнларнен  самимий къаршылап алдылар.
Бутюн тедбирлер эсасен джумхуриет миллий кутюпханесинде олып кечти. Онынъ меджлислер залында астраханлы белли шаир ве терджиман Юрий Щербаковнынъ янъы нешир олунгъан «Къалмыкъыстангъа теменна» терджиме китабынынъ такъдими, белли къалмыкъ шаири, джумхуриет  Медениет ве туризм назирининъ муавини, Къалмыкъыстан языджылары бирлигининъ реиси Николай Санджиевнинъ юбилей мерасими, шаир ве языджыларнынъ иджадий чыкъышлары олды. О пек меракълы кечти. Шахсен манъа чешит яштаки къалмыкъ шаирлерининъ чыкъышлары буюк теэсурат къалдырды.
Джумхуриет Медениет ве туризм назири Хонгор Бадмаевич Эльбиковнынъ селямлавынен башлангъан эсас тедбирде Къырым, Адыгея джумхуриетлеринден, Волгоград, Астрахан, Ростов виляетлеринден, Ставрополь улькесинден кельген мутехассыслар, къонакъбайлар меракълы чыкъышлар яптылар.
Къырымдан кельген Лейля ханым Къадырова къонакъбайларгъа къырымтатар темсиллери олгъан бахшышлар, миллий эдебиятымыз,медениетимиз ве тарихымызнен багълы китаплар багъышлады ве «Полиэтник джемиетте земане кутюпханелерининъ ролю: И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ иш теджрибесинден» деген меракълы чыкъыш япты.
Мен де Къалмыкъыстан миллий китапханесине озюмнинъ къырымтатар ве рус тиллеринде чыкъкъан «Къырымтатарлар - экинджи дюнья дженкинде» сериясындаки чокъ томлыкъ китапларымны, къалмыкъ шаири Давид Кугультиновнынъ къырымтатар тилине терджиме этильген шиири кирген «Мелек копюри» китабымны ве къырымтатар-къалмыкъ эдебий алякъалары акс эттирильген фоторесимлерни багъышладым.Сонъра «Къырым ве Къалмыкъыстаннынъ эдебий ананелери» деген мевзуда марузанен чыкъышта булундым.
Б.Басангов адына миллий драма театринде «Медениетлер диалогы - эдебиятлар диалогы» деген мевзуда  музыкалы - шиириет акъшымы отькерильди. Анда биринджи оларакъ манъа сёз бердилер. Бизни мында пек самимий къаршылап алгъанлары ичюн къонакъбайларгъа тешеккюр бильдиререк, халкъларымызнынъ башына тюшкен умумий фаджиалар, эдебиятларымыз ве эдиплеримиз арасындаки алякъалар акъкъында айттым ве шиирлеримден нумюнелер окъудым.
Къонакъбайларда Къырымгъа, къырымтатарларгъа олгъан меракъ гъает буюк эди. Джумхуриет радио ве телевидениесинден, газеталарындан мухбирлер келип бизнен субетлештилер, левхалар чыкъардылар, интервьюлар алдылар.
Вакъыт гъает кергин, бош вакъыт умумен ёкъ эди. Бунъа бакъмадан къонакъбайлар бизге Элистанынъ бир сыра дикъкъаткъа ляйыкъ ерлеринен танышмагъа имкян догъурдылар. Лейля Къадырованен берабер къалмыкъ халкъынынъ сюргюнлиги ве авдетине багъышлангъан мемориаль-комплексни, шахмат сарайыны, бир сыра диний абиделерини зиярет эттик ве мусафирчен къалмыкъ халкъынынъ юртундан буюк теэсуратларнен къайттыкъ.
А. ВЕЛИЕВ.Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder