9 Ocak 2018 Salı

Терджиме санаты

Бедиий эдебият насыл узун тарихкъа малик олса, терджиме де ойле омюрбакъийдир.
Затен терджименинъ бир алидженап хусусиети бар ки, о, инсанларны, халкъларны бири-бирине якъынлаштыра, бири-биринен таныш эте, достлаштыра.
Къадим заманлардан берли нидже-нидже улу затлар келип кечтилер, ве биз оларны чокъусы терджиманлар вастасынен бильдик, таныдыкъ.
Сонъ девирде терджиме назариесине багъышлангъан лингвистик ишлер гъет чокълашты. Терджимешынаслыкъ энди лингвистиканынъ мустакъиль болюгине чевирильди. Бу саада чокътан-чокъ назарий ве амелий
Араштырувлар алып барылып, ильмий ишлер дердж олунмакъта.
Акъикъатен, терджименинъ озю – айрыджа бир илим ве о, гъает чокъ пытакъларгъа болюне. Булар – терджиме назариеси меселелери, бедиий терджиме меселелери, техникий терджиме меселелери ве иляхре, ве иляхре.
Терджиме эдебиятнынъ бир жанры олып, онынъ озь хусусиетлери, озь усуллары, озь инджеликлери бар. Бу шейлерни яхшы бильмей тура, эсерни бир тильден экинджи тильге мувафакъиетли чевирмек мумкюн дегиль. Чюнки бедиий терджиме эдебий эсернинъ тек мундериджесини ифаделемек дегиль де, айны вакъытта онынъ бедиий хусусиетлерини ве услюбини де сакълап къалмакъны талап эте.
Терджиман эр эки тильни мукеммель бильмели, озюне хас олгъан бедиий ифаделерни берювде ибарелернинъ бири-бирине уйгъун олгъан хусусиетлерини тапып ишлетебильмели.
Терджиме чешит тюрлю ола. Булар: сатыр терджимеси, шиирий терджиме, несир терджимеси, бедиий терджиме ве сербест (муэллифлештирильген) терджиме. Буларнынъ эр бирининъ озь хусусиетлери бар. Къыскъадан олса да, оларгъа токъталып кечейик.
Бундан эвель исе мен азачыкъ олса да, терджиме тарихына бир назар ташлап кечмек истейим.
Бутюн халкъларда, эдебиятлары не къадар тарихке малик олсалар, о эдебиятлардан япылгъан терджимелер де ойле узун тарихке малик экенини коремиз. Меселя, та ХII-XIII асырларда иджат эткен шаиримиз Махмуд Къырымлынынъ “Хикает-и Юсуф ве Зелиха» дестаныны о вакъытта Халиль огълу Али исимли бир шаир тюрк тилине терджиме эткен [7] ве бойлеликле о эсер бизим кунюмизге къадар етип кельди. Я олмасам, Гъазаий тахаллюсинен белли олгъан мешур шаиримиз Бора Гъазы Герай ханнынъ шиирлерини Х1Х асырда немсе тарихчысы ве шаири Й. Хаммер-Пургшталь алман тилине чевирген эди. ХХ асырда исе онынъ терджимесинден украин эдебиятынынъ классиги Иван Франко озь тилине терджиме этти, ве бойлеликле украин халкъыны ханлыкъ деври къырымтатар эдебиятынынъ нумюнелеринен таныштырды. Айны вакъытта кечкен асырнынъ башында рус фольклорджысы ве терджиманы Алексей Олесницкий де  Гъазаийнинъ базы шиирлерини рус тилине терджиме эткен эди.
Бизим замандашымыз олгъан Сергей Дружинин Къырым ханлары ве оларнынъ даиресинде олгъан шаирлеримизден 12 иджаткярнынъ эсерлерини рус тилине чевирип, 2003 сенеси «Гульшен хаяллары. Грёзы любви» ады иле аджайип бир назм джыйынтыгъы чыкъарды [13].
Ве даа бир къач сене эвельси рус шаиреси Ольга Голубева ханлыкъ деври къырымтатар эдебиятындан бугуньки куньгедже олгъан 8 шаирнинъ эсерлерини рус тилине чевирип.  «Севги багъчасында – В саду любви» ады иле эки тильде айры китап чыкъарды [8] ве о джыйынтыкъ Бекир Чобан-заде адына халкъара эдебий мукяфатнен такъдирленди. Къырымтатар языджылары Риза Фазыл [6] ве Закир Къуртнезир [5] мусульманларнынъ мукъаддес китабы олгъан Къуръаны Керимни ана тилимизге айры-айры чевирип нешир эттирдилер. Бунынъ киби де Мукъаддес китапны терджиме институты Юнус пейгъамбер акъкъында Юнус, Иса пейгъамберлери акъкъында «Иса Месих акъкъында риваетлер» [3], «Алланынъ пейгъамберлери» [1], «Теврат» китапларыны къырымтатар тилине терджиме этип чыкъардылар. Бойле мисаллерни чокъ косьтермек мумкюн.
Эдебиятымызда Абляким Ильмий, Асан Сабри Айвазов, Эшреф Шемьи-заде, Решид Мурад, Осман Амит, Эмиль Амит, Эрвин Умеров, Айдер Осман, Шакир Селим киби чешит девирлерге аит уста терджиманларны нумюне этип косьтермек мумкюн. Оларнынъ эр бирининъ озь терджиме мектеби терен тедкъикъаткъа ве такълидге ляйыкъ.
Биз юкъарыда терджименинъ шекиллерини сайып кечтик. Булардан биринджиси – сатыр терджимесидир. Бу, эсасен чевириледжек эсернинъ манасыны там догъру анълатып, терджиме этмектир. Сонъра терджиман ондан башкъа тильге бедиий терджиме эте. Эгер эсер шиирий (назм) шекильде олса, онынъ къач эджалы, анги сатырлары бири-биринен къафиеленгенини де  косьтермек керек.
Назм эсернинъ терджимеси энъ муреккеп сайыла. Чюнки бу ерде эм шаирнинъ фикрини, эм эсернинъ услюбини, эм къафиелештирюв усулыны сакъламагъа арекет этмек керек ола. Бу, эбет, терджимандан буюк усталыкъ талап эте.
Шу мунасебетнен истидатлы эдип ве терджиман Шакир Селимнинъ теджрибесинден бир мисаль кетирмек истейим. О, озюнинъ «Къырымнаме» китабынынъ экинджи томы сайылгъан «Тамчылар» джыйынтыгъында басылгъан «Терджиме – къалем ичюн «къайракъташтыр» деген макъалесинде шойле икяе эте: «1978-79 сенелери тержимеге урулгъан эдим. Шу йылларда М. Лермонтов ве А. Пушкиннинъ базы эсерлерини терджиме этмеге къол урдым. Буны тек озюм ичюн, озюмни сынап бакъмакъ ичюн яптым. Терджименинъ къалем ичюн «къайракъташ» олгъаныны о заманларда анълап башладым. Аджеба, элимден келир экенми? – деген суальге озюмдже джевап бермеге истедим. Озьбекче окъувларны битирген, русчаны исе, – рус филологиясыны битирсем де, – эсасен бедиий китаплар окъуп бир джорукъ дегендайын, менимсеген эдим… Буюк рус классиклерининъ шахэсерлерине къол урмакъ исе къоркъунчлы бир шей олып корюльди манъа.
Ишни анавы-мынавы дегиль, Лермонтовнынъ энъ белли «Смерть поэта» шииринден башладым. Рус мектебинде окъуп да, оны эзберден бильмеген талебе ёкътыр.

Погиб поэт! – невольник чести-
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Иште, биринджи дёрт сатыр бойле. Башта «молва» сёзюнинъ там манасыны къыдырдым. Русча – бу, слухи, толки, демек экен. Бизимдже исе «эмиш-демиш» деп де айталар. Амма бу келишмей. «Ошек» сёзю бираз келише. «Оклеветанный молвой» – «бефтан – ошеклер» деген  манагъа якъынджа келе. Бу сёзлерни къырымтатарджагъа терджиме этмек мумкюн. Я, къафие меселеси де бар! Лермонтовда биринджи сатыр учюнджи сатырнен, экинджиси дёртюнджисинен къафиелене. Мен де терджимеде бойле шекильни къыдырмакъ кереким. Биринджи сатырны терджиме этмекнинъ ич де къыйынлыгъы ёкъ. Бисмилля, деп  башлайым. «Махв олды шаир! – намус эсири». Амма бираз догъру чыкъмады. «Погиб» сёзюне «Эляк олды» манаджа пек якъын келе. Бундан гъайры манъа эки эджалы сёз керек. Демек, «Эляк олды шаир! – намус эсири»  оригиналгъа баягъы догъру келе. Ойле де къалдырам. Экинджи сатырны «Йыкъты оны бефтан ошеклер кири» деп таптым, амма бу ерде биринджи сатырнен экинджи сатыр къафиедаш олып къалмакъта. Муэллифте исе «перекрёстная рифма», яни бир-биринен кесишкен усулда къафиели сатырлар. Демек, мен бу сатырны учюнджи сырагъа къоймакъ кереким. Элимде исе терджиме акъкъында бир дане биле къулланма яхут башкъа дестюр ёкъ… Учюнджи сатырны «Коксюнде алевли интикъам, къуршун», дёртюнджи сатырны – «Йыкъылды эгильтип о магърур башын!..» деп терджиме эттим. Къана, энди бакъайыкъ, не олып чыкъты:

Эляк олды шаир! – намус эсири –
Коксюнде алевли интикъам, къуршун.
Махв этти бефтан ошеклер кири,
Йыкъылды эгильтип о магърур башын!..

– эмиет берген олсанъыз, «Йыкъты оны бефтан ошеклер кири» ни «Махв этти бефтан ошеклер кири» деп тюзеттим. Буны мен «йыкъты», «йыкъылды» сёзлери текрарланмасын деп яптым. Даа бир шей: «пал» сёзю йыкъылмакъ, эляк олмакъны бильдире. Бу бир эджалы сёзни бир эджалы бизим сёзюмизнен терджиме этмек истедим. Занымджа, фикир ве къафиелер еринде, амма бираз сатырлар ольчюси бозулды. О да биринджи ве учюнджи сатырларгъа аиттир. Экинджи ве дёртюнджи сатырлар айны ольчюделер. Иште. Элимден кельгени бу къадарлыкъ олды…
Догърусыны айтсам, терджиме (бу ерде лаф Лермонтовнынъ «Шаирнинъ олюми» шиири акъкъында кете – А.В.) юз файыз гонълюме ятмай. Лякин меселе шунда ки,  терджиме узеринде чалышыр экеним, бар-бисатымда олгъан ана тили «запасыны» ве бир сыра тюркий тиллер лугъатларыны къарыштырып чыкътым. Буюк тиль хазинемизнинъ кучюк бир кошесине далып чыкътым.
Бу, илериде манъа тиль мукеммеллигини менимсемеге ярдым этти. Яш эдиплеримимзге, умумен тиль маниасындан кечювде къыйналгъанларгъа терджименен огърашынъыз, деп тевсие берир эдим. Ич бир тиль оджасы – академик олса биле, – тиль байлыгъыны сизге терджиме бергени киби берип оламаз. Лафыма инанынъыз» [10, c.89-93].
Иште, сизге шаирнинъ терджиманлыкъ теджрибесинден бир дерс!
Шакир Селим башта озюнинъ севимли шаири Лермонтовнынъ «Тиленджи», «Тюш», «Къанджал», «Шаирнинъ олюми», Абдулла Токъайнынъ «Ахлякъсызлыкъ» шиирини ве дёртлюклерини, Пушкиннинъ «Кавказ эсири» поэмасыны, сонъра «Кучюк фаджиалар»ыны, Твардовскийнинъ «Хатыра укъукъынен» поэмасыны, Адам Мицкевичнинъ «Къырым сонетлери»ни ана тилимизге терджиме этти. Сонъра истидатлы рус шаири Константин Левиннинъ къырымтатарлар акъкъындаки «Къарт» серлевалы шиирини, Тарас Шевченконынъ «Катерина» поэмасыны, Степан Руданский, Вл. Сосюранынъ эсерлерини, тюрк шаири Шабан Къалкъаннынъ, белли озьбек эдиби Рауф Парфынынъ манзумелерини, татар шаири Адхат Сеногъулнынъ фердлерини, Владимир Высоцкийнинъ «Асав атлар»ыны, онгъа якъын драматик эсерни ана тилимизге усталыкънен чевирди.
А. Мицкевичнинъ «Къырым сонетлери»ни къырымтатар тилине чевиргени ичюн Полониянынъ «Покуль», Уильям Шекспирнинъ «Макбет» эсерини терджиме эткени ичюн Къырым Юкъары Шурасынынъ мукяфатынен такъдирленди.
Эки сене эвельси Шакир Селимнинъ «Шаир болсанъ» адлы кене бир янъы китабы дюнья юзю корьди. Онъа шаирнинъ янъы бир салмакълы терджимеси даа кирген. Бу, шаркъ эдебиятынынъ классиги, дюньяджа мешур азербайджан шаири Фузулийнинъ «Сохбату-ль-эсмар» («Мейвалар субети») фельсефий дестаныдыр [14]. Дестан ойле буюк усталыкънен терджиме этильген ки, оны окъуп айретленесинъ. Чюнки мен о эсернинъ оригиналыны окъуркеним, терджименен тенъештирдим ве Шакир Селимнинъ бойле агъыр юк тюбинден насыл мувафакъиетли чыкъабильгенине бинъ бир кере эвалла айттым.
Терджиман эр эки тильни яхшы бильмек керек, дедик. Акс алда базы вакъытларда терджиме этильген эсер оригиналдан узакълашабиле. Бунъа бир мисаль кетирейик. Шаире Ольга Голубева Шакир Селимнинъ бир сыра эсерлерини рус тилине терджиме этти. Бир мусбет тарафы шунда ки, Ольга ханым къырымтатар муэллифлерининъ эсерлерини сатыр терджимесинден дегиль де, эксери алларда оригиналдан терджиме эте. О, Ш. Селимнинъ «Истанбул ялысында» шиирини русчагъа чевирген.

Истанбул ялысында

Истанбулнынъ ялысында козюм тюшти бир къызгъа,
Тири балыкъ сата эди тутып Къара денъизден.
– Не къадар, я? Дедим тюркче шу балыкъчы йылдызгъа.
– Балыкънымы соруёрсыз? – деди кулип о бирден…

Шашмаладым, сонъ анъладым тюрк къызынынъ шакъасын.
– Ёкъ, ёкъ, дедим, - соруёрым балыкъчынынъ фиятын.
Дюльбер ёсма деди манъа: – Лаф арамызда къалсын:
Беним киби балыкъчыйы алып олмазсыз сатын [8, c. 76].

Шиирни Ольга Голубева бойле терджиме эткен:

На стамбульском побережье, где ветра морские скачут,
Женщина торгует рыбой, черноморской рыбой свежей.
– Сколько стоит? – по-турецки обращаюсь я к рыбачке,
– Вы про рыбу? – улыбнувшись, на меня взглянула нежно…

Я опешил, но, подумав, в тон рыбачке продолжаю:
– Я спросил о продавщице, сколько стоишь, коль не шутишь?
А красавица смеется: – Да, себе я цену знаю,
Но за все алмазы мира ты, поверь, меня не купишь [8, c. 77].

«Севги багъчасында – В саду любви» китабы басылып чыкъкъан сонъ, И. Гаспринский  адына китапханеде онынъ такъдими олды. Такдимде Шакир Селим де бар эди. Терджиман бу ерде шаирнинъ тамам иште бу шиирини окъуды ве: «Сонъ, насыл?» – деген манада муэллифке бакъты.
– Пек яхшы, машалла! – деди Шакир. – Эписи еринде. Лякин бир янълышлыкъ бар!
– Янълышлыкъ? – деди терджиман.
– Э, менде сонъки сатыр: «Меним киби балыкъчыны алып олмазсыз сатын», –  дениле. Сиз исе: «Но за все алмазы мира ты, поверь меня не купишь» - деп терджиме эткенсинъиз. Яни менде «эльмаз» деген сёз ёкъ!»
Ольга ханым къызарды ве кулюмсиреп:
– Нечюн. Мына, сизде, олмазсыз, деген сёз бар да. «Олмаз – алмаз дегильми?» – деди.
Отургъанлар кулюштилер. «Олмаз»ны Ольга ханым «эльмаз» беллеген.
– Яхшы, оны мен денъиштиририм, багъышланъыз, сёзни янълыш анълагъаным, – деди Ольга ханым.
– Ёкъ, ёкъ, денъиштирмек керек дегиль, мен сизнен разым, пек дюльбер олып чыкъкъан, – деди Шакир.
Бойле къарышыкълыкълар тек назмда дегиль, несирде де ола. Бунъа да  бир мисальчик кетирейим.
«Ленин байрагъы» газетасы афтада учь кере, буюк колемде чыкъа эди. О вакъытларда газетада ресмий материаллар пек чокъ дердж этилетургъан. Куньлернинъ биринде девлет эрбапларындан кимнинъдир марузасыны аджеле суретте нешир этмек ичюн ана тилимизге чевирмек керек олды
Марузанынъ метнини биз ТАСС-УзТАГ хаберлер агентлигинден телетайп аркъалы алдыкъ. Мен (о вакъытта мен газетада месуль кятип вазифесинде чалыша эдим) марузаны бир къач терджимангъа такъсим эттим. Олар терджиме этип битирген сонъ, манъа теслим эттилер. Терджиме этильген метнлерни редактирлеген вакъыт, болюк мудири Риза Фазылнынъ терджимесинде бойле сатырларны окъудым: «Бу беш йыллыкъта Фергъана вадисинде суний тола чыкъараджакъ янъы завод ишке тюшюриледжек». Тюшюнджеге далдым. Суньий тола олса, демек, табиий тола да олмакъ керек. «Суньий тола» ибареси догърумы? Терджимандан: «Сиз суньий тола заводы къуруладжакъ», – деп терджиме эткенсинъиз. Бу догъру олмаса керек, чюнки табиий тола олмай да, дедим.
– Мына, телетайпта шай язылгъан, – дей терджиман ве меним огюме озьбек тилиндеки телетайп лентасыны къоя. Албу ки о, къолайджа деп, марузаны озьбек тилинден терджиме эткен. Озьбек тилини яхшы бильмеген терджиман иште бу ерде янълышкъа ёл берген. Метни окъуп бакъсам, анда: «Бу беш йилликда Фаргъона водисида суньий тола чикъарувчи янги завод ишка тушурилади», – деп язылгъан. Озьбек тилинде ишлетильген «тола» сёзю къырымтатар тилинде «лиф» («волокно») демектир. Яни «суньий тола» ибареси къырымтатарджагъа «суньий лиф» оларакъ терджиме этильмек керек эди. Коресинъизми, тильнинъ инджеликлерини яхшы бильмеюв лифни толагъа чевирип ёллагъан.
Терджиме эснасында бойле алларгъа чокъ расткелине. Бунъа аит юзлернен мисаллер кетирмек мумкюн.
Несир эсерлерни терджиме эткенде де терджиман аллегориялардан, антонимлерден, икметли сёзлерден, жаргонлардан, метафоралардан, образлы ифаделерден, омоним ве манадаш сёзлерден (синонимлерден), ошатувлардан усталыкънен, ерли-еринде  файдаланабильмек керек. Бойле алда терджиме этильген эсер меракълы, джанлы олып чыкъар.
Сербест (авторизованный) терджимеге кельгенде, терджиман метннинъ эсас манасыны сакълап къала ве эсерни озюндже сербест бедиий терджиме эте. Бунъа да бир мисаль кетирейик. Шаире Ольга Голубева Аблязиз Велиевнинъ ашагъыдаки шиирини русчагъа чевирген.

Къар тюбюнде къалды севгим гуллери

Къар тюбюнде къалды севгим гуллери,
Мени терк эйледи назлы гуль-пери.
Янмакъ, якъылмакътан ёкътыр ич файда,
Ферьяд  этсем биле къайтмайджакъ кери.

Бильмем, менми олдым себепчи бунъа?
Бильмем, сенми олдынъ, яланджы дюнья?
Буны анъламакънынъ ич ёкъ чареси,
Парча-парча олды севгимиз гуя.

Бельки къарлар ирир, ачылыр гуллер,
Бельки унутылыр о аджджы кинлер.
Сен де анъламасанъ меним алымы,
Бу къырыкъ омюрни анълайджакъ кимлер?

Аджджы яралара туз сепме, ярем,
Кешке расткельмейдик экимиз барем.
Чиль-чиль олып, бирден уфанды омюр,
Бойле алгъа шашты шу джумле алем [2, с. 57].


Шиирни Ольга Голубева бойле терджиме эткен:

Под снегом остались цветы любви

Ночью падал снег, и мне снился ты,
Белый, белый снег падал с высоты.
И во тьме беззвездной, в сумраке морозном,
Засыпая, мерзли нежные цветы.

Утром стало белым то, что было черным,
Серым и зеленым, красным, золотым.
И под снегом белым спрятались покорно
Наших встреч с тобою белые цветы…

Пусть растает снег, и вернешься ты,
Белые, как снег, принесешь цветы.
Но под этим небом, под безбрежным снегом
Затерялись где-то все твои следы [4, c. 68].

Аблязиз Велиевнинъ бу шиирине йыр язылды. Эм о эки тильде де бир музыка иле иджра этиле. Эбет, йырны терджиме этмек даа къыйын. Чюнки о башкъа тильде де йырланмасы ичюн эм эджалары, эм ургъусы, эм мусикъийлиги сакъланмакъ, яни бутюн бу шартларгъа риает этмек керек.
Терджиме хусусан сонъки эки-учь асырдан берли къырымтатар эдебиятында айрыджа муим бир ер тутып кельмекте. Башкъа тиллерден къырымтатарджагъа юзлернен ве атта айтмакъ мумкюн ки, бинълернен чешит китаплар, эсерлер терджиме этильдилер ве олар миллий эдебиятымызнынъ инкишафына семерели тесир эттилер. Шуны да айтмакъ керек ки, сонъ девирде къырымтатар языджыларынынъ эсерлери авропа тиллерине чокъча терджиме этилип башланды. Айны вакъытта авропа языджыларынынъ эсерлерини оригиналдан къырымтатарджагъа чевиргенлер пейда олдылар. Бу – къуванчлы ал.
Терджиме – эдебиятлар арасындаки копюрдир. Терджиманлар исе иште о копюрни къургъан къуруджылардыр. Бунынъ ичюн оларгъа тек тешеккюрлер айтмакъ мумкюн.
Бу куньгедже бизим эдебиятымызда терджиме жанрына багъышлангъан макъалелер, араштырувлар, тедкъикъатлар отькерильмеди. Албу ки, бу ишни мытлакъ япмакъ керек. Чюнки бу саада да проблемлеримиз ёкъ дегиль. Умют этемиз ки, илериде эдебиятымызда бу ишнен огърашкъан мутехассыслар  пейда олурлар.

Аннотация. Терджимешынаслыкъ энди лингвистиканынъ мустакъиль бир болюгине чевирильди. Терджиме санаты боюнджа назарий ве амелий араштырувлар алып барылып, чокътан-чокъ ильмий ишлер дердж олунды. Лякин къырымтатар илиминде бу меселе даа джиддий огренильгени ёкъ. Макъаледе ильк кере къырымтатар эдебиятынынъ эсерлери мисалинде терджиме санатынынъ хусусиетлери талиль этиле.
Анахтар сёзлер: терджиме, терджименинъ чешитлери, терджиманнынъ усталыгъы.

Аннотация. Искусство перевода является самостоятельным разделом лингвистики. На сегодняшний день опубликовано множество работ по теории и практики перевода, которые являются результатом исследований в этой области. В крымскотатарской науке эта проблема остается практически не изученной.
В данной статье на примере произведений крымскотатарской литературы анализируются различные аспекты искусства перевода.
Ключевые слова: перевод, виды перевода, мастерство переводчика.


Эдебият:

1.    Алланынъ пейгъамберлери. Мукъаддес китапны терджиме
институты, 2005.
2.    А. Велиев. Мелек копюри: шиирлер, йырлар // Симферополь:
« Таврия», 1997. - 160 с.
3.    Иса Месих акъкъында риваетлер // Мукъаддес Китапны терджиме институты. 2006.
4.    Крымские литературные встречи. Выпуск 2. // Симферополь: ООО «Издательство «Доля», 2014.
5.    Къурʼан-ы Керим ве изаатлы манасы // Азырлагъанлар: Саит Дизен,
Закир Къуртнезир // «Доля», 2014.
6.    Къурʼан-ы Керим. Къырымтатарджа изаатлы терджимеси // Терджиме  эткен Риза Фазыл // Акъмесджит: «Доля», 1998.
7.    Махмуд Къырымлы. Юсуф ве Зулейха: тарихий дестан // Къырымдевокъувпеднешир, 2013.
8.    Севги багъчасында. В саду любви: из крымскотатарской поэзии //
Переводы Ольги Голубевой // Симферополь: «Доля», 2008.
9.  Тетради переводчика // Сборник под редакцией доктора
филологических наук Л.С. Бархударова // Москва: Издательство
«Международные отношения», 1968.
10.  Ш. Селим. Къырымнаме II. Тамчылар // Акъмесджит: Тарпан, 2008.
11.  Ш. Алядин. Юксек хызмет: языджылар акъкъында икяелер //
Ташкент: Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1983.
12.  Э. Шемьи-заде. Эдебий ве тенкъидий макъалелер // Симферополь:
«Доля», 2000.
13. Gülşen  hayalları. Грёзы розового сада: из средневековой
крымскотатарской классической поэзии / Переводы Сергея
Дружинина / Симферополь: Сонат, 1999.
14. Ş. Selim. Şair  ƅolsaǹ / Simferopol: Доля, 2014.


А. Велиев
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder